آغاز واگذاری واحدهای مسکونی، برج مجلل رونیکاپالاس پونک (نشاط)

 به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت با استعانت از خداوند باری تعالی وهمت شبانه روزی پرسنل زحمت کش شرکت ابنیه سازان قربانی در راس آن مجموعه حاج رحیم قربانی برج مجلل رونیکاپالاس پونک (نشاط) آماده تحویل برای شما سرمایه گذاران محترم گردید. این مجموعه با 300واحد مسکونی درمتراژ های 50تا100مترطی حدودایک سال و نیم به بهره برداری رسیدواین مجموعه با مشارکت شهرداری تهران صورت گرفت.

نمونه پروژه ها

تصاویر برخی از نمونه پروژه های مجموعه را می توانید در قالب یک ماهیت مشاهده کنید.